Logoped

Član stručnog tima naše škole je diplomirani logoped, Jelena Ljubomirac.
Logoped pruža kontinuiranu stručnu podršku u otkrivanju, sprečavanju i liječenju patoloških oblika ljudske komunikacije. To su svi oni procesi koji su povezani sa produkcijom govora, percepcijom i produkcijom verbalnog i pisanog jezika, kao i sa oblicima neverbalne komunikacije.
Kada je u pitanju funkcija logopeda u školi, logopedska terapija je strukturisana tako da pomaže djeci u razvoju govora, savladavanju vještina čitanja i pisanja kao i savladavanju teškoća koje se pri tome mogu javiti. Značajan dio logopedskog rada oslanja se na program koji učenik u tom trenutku obrađuje u nastavnom procesu, jer uspjeh u školi veoma utiče na djetetovo samopoštovanje.
Takođe, zadaci školskog logopeda su:
da pruži neposrednu pomoć porodici i doprinese razumijevanju problema i pravilnom odnosu prema djetetu
da pruži podršku učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama (pomaže u izradi individualnog obrazovnog plana i programa, odabira najbolje metode i postupke u radu..)
savjetodavno-intruktivni rad sa učiteljicama, nastavnicima i stručnim saradnicima
saradnja sa institucijama lokalne zajednice: ustanovama socijalne zaštite i zdravstvenim ustanovama
Najčešća govorno-jezička patologija kod djece osnovnoškolskog uzrasta su artikulacioni poremećaji. Saznanje da su artikulacioni poremećaji najučestaliji govorni poremećaji nameće potrebu za sistematskim praćenjem razvoja artikulacije. Prvi korak ka prevenciji teških govornih poremećaja je timski rad koji se sprovodi u okviru pedagoško-psihološke službe sa ciljem podsticanja u svim razvojnim sferama pa i u razvoju govora. Logoped radi u timu sa pedagogom i psihologom sa kojima ostvaruje blisku i kvalitetnu saradnju u svim područjima rada.
Posmatrano iz djelokruga moje djelatnosti, smatram da je potrebno istaći da je pravilan izgovor od strane roditelja i članova porodice jedna od preventivnih mjera u govorno-jezičkom razvoju koji se može podstaći ranim stimulativnim programom.