Računovođa

Ljiljana Balaban

Biografja: Računovođa JU Osnovne škole «Aleksa Šantić» rođena 07.
avgusta 1961. godine u Srpcu opština Srbac. Završila Osnovnu
školu «Braća Pavlić» Banja Luka, završila ekonomsku školu
«Ivica Mažar» Banja Luka i stekla zvanje ekonomskog tehničara.

Prvo zaposlenje 1981. godine je u «Krajinatrans» Banja Luka, sve do 1995. godine.
Od 1996. godine zaposlena u Osnovnoj školi «Aleksa Šantić» Banja Luka na poslovima i radnim zadacima računovođe škole.
Vrlo savjesno, profesionalno i korektno obavlja svoj posao, redovno se usavršava, prisustvuje svim seminarima, posjeduje Licencu za rad, koja joj je potrebna za nesmetano obavljanje posla računovođe.