Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI

Razredna nastava 

Stručni aktiv razredne nastave čine svi nastavnici razredne nastave.
Predsjednik aktiva – Svjetlana Kaurin.

Aktiv voditelja produženog boravka
Predsjednik – Aleksandra Malinović

Predmetna nastava

Predsjednik aktiva srpskog jezika – Vesna Đurašinović
Predsjednik aktiva stranih jezika – Dijana Kaurin
Predsjednik aktiva matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja – Marko Milovanović
Predsjednik aktiva hemije i biologije – Borjana Đukić
Predsjednik aktiva vaspitne grupe predmeta (LK, MK, FV) – Ljiljana Kesić
Predsjednik aktiva istorije, geografije i demokratije sa pravoslavnom vjeronaukom – Tanja Rodić