Pedagog

Olja Čubrilović – pedagog

Rad školskog pedagoga odvija se kroz više oblasti:

  1. planiranje, programiranje i vrednovanje rada škole;
  2. analitičko-istraživački rad;
  3. pedagoško – savjetodavni i korektivni rad sa učenicima;
  4. pedagoško-savjetodavni i korektivni rad sa roditeljima;
  5. pedagoško-savjetodavni , korektivni rad sa nastavnicima;
  6. vođenje pedagoške dokumentacije;
  7. kulturna i javna djelatnost, saradnja sa društvenom sredinom, stručnim institucijama
  8. pripremanje za rad i stručno usavršavanje;
  9. ostali poslovi.

 

Pedagog učestvuje u planiranju i programiranju rada škole, bavi se analizom (uspjeh, vladanje, izostanci…), vrednovanjem, istraživanjem, a sve u svrhu unapređenja vaspitno-obrazovnog rada u školi.

Veoma važan dio posla je neposredan vaspitno-obrazovni rad koji se odvija individalno, u grupi, odnosno sa cijelim odjeljenjem, zavisno od ukazane potrebe. Pedagog organizuje i realizuje   radionice, edukativna i vaspitna predavanja za učenike. U okviru stručne službe škole, realizuje program profesionalnog informisanja učenika, ispituje zrelosti za upis u prvi razred, pruža podršku realizaciji  programa za decu sa poteškoćama u razvoju.

Savjetodavni rad s roditeljima, koji kao rezultat rada s učenicima i nastavnicima predstavlja zaokruživanje vaspitno-obrazovne cjeline, takođe je značajan dio posla.

Pedagog kontinuirano  prati stručno usavršavanje zaposlenih u školi, posjećuju časove redovne nastave, kao i svih ostalih oblika rada sa učenicima, s ciljem stivanja uvida u aktivnosti nastavnika, učenika, odnosno, učeničkog kolektiva.

Pedagog vodi, nadgleda, te pregleda pedagošku dokumentacije škole, učestvuje u radu stručnih organa u školi, učestvuje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole.

Unapređivanje svih oblika rada u školi i funkcionisanje  školskog kolektiva usmjerenog na obrazovni  i vaspitni aspekt predstavlja svakodnevnu težnju u radu školskog pedagoga.

Da bi bili uspješni i zadovoljni svojim radom, pedagozi prije svega, moraju voljeti i poznavati djecu, stvarati klimu u kojoj vlada poverenje, i obostrano uvažavanje. Način komuniciranja mora se prilagoditi djeci, jasno staviti do znanja da se poštuje njihovo mišljenje i njihova ličnost. Dobrobit djece je imperativ svih planova, aktivnosti i projekata  pedagoga.

Pedagog škole “živi” i sarađuje sa generacijama, od ispitivanja zrelosti  za upis u prvi razred, pa sve do organizovanja maturske svečanosti na kraju osnovne škole i stoga je to jedno od najljepših zanimanja.