Sekretar

Vesna Gatarić, dipl.pravnik

Sekretar škole  obavlja sljedeće poslove:

 

1) obavlja godišnje programiranje i planiranje rada iz svoje nadležnosti,

2) upravne, normativno-pravne i druge pravne poslove u školi,

3) izrađuje nacrte opštih akata,

4) prati i primjenjuje zakone i odgovarajuće propise u vezi sa djelatnošću škole,

5) prisustvuje sjednicama školskog odbora, vodi zapisnike sa sjednica i priprema materijale za rad tog organa,

6) priprema prijedloge odluka i rješenja,

7) priprema statističke izvještaje u vezi sa učenicima i radnicima škole,

8) vodi odgovarajuću dokumentaciju, izrađuje duplikate diploma i svjedočanstava, kompletira dokumentaciju za sve vrste ispita, odgovara za korišćenje pečata i štambilja škole,

9) priprema ugovore,

10) sarađuje sa stručnim organima,

11) organizuje i prati rad pomoćnog osoblja,

12) radi sa strankama,

13) vodi kadrovsku i personalnu evidenciju,

14) sarađuje sa direktorom i ostalim radnicima škole,

15) daje obavještenja roditeljima koja se odnose na primjenu propisa,

16) vodi postupak javne nabavke