Defektolog

U našoj školi zaposlena je diplomirani defektolog, Olga Bakić.

Osnovni  zadaci defektologa  kao stručnog saradnika u psiho-pedagoškoj službi su da obavlja  poslove prevencije, dijagnostike i tretmana djece sa posebnim potrebama, odnosno, da radi s učenicima sa teškoćama u razvoju, sa teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima.

Školski defektolog radi u timu sa pedagogom i psihologom sa kojima ostvaruje blisku i kvalitetnu saradnju u svim područjima rada.

Rad  defektologa je usmjeren na saradnju sa učenicima, roditeljima i učiteljima.

Školski defektolog radi na  :

  • otkrivanju i dijagnostifikovanju  učenika s teskoćama u razvoju,  na određivanju primjerenog oblika školovanja,  te individualnih vaspitno-obrazovnih potreba takvih učenika.
  • prati  školski uspjeh djece,  te pruža pomoć pri savladavanju nastavnog gradiva.
  • učestvuje u profesionalnoj orijentaciji učenika 8. razreda s teškoćama u razvoju.
  •  u saradnji s učiteljima u školi odabira najbolje metode i postupke u radu, pomaže u izradi prilagođenog nastavnog plana i programa.
  • Brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju učitelja u području integracije i brige za razvoj djece s posebnim potrebama.

Školski defektolog dijagnostifikuje i provodi tretman učenika zbog školskog neuspjeha, neizvršavanja školskih obveza i drugih oblika poremećaja u ponašanju, te onih učenika koji su u pojačanom riziku za razvoj takvih ponašanja.

Provodi preventivne aktivnosti koje  su  usmjerene na učenike i porodice pod  rizikom, s ciljem pomoći i zaštite u školi ili van nje.

Podučava roditelje uspješnijem roditeljstvu (individualno ili grupno, na roditeljskim sastancima), savjetuje i podržava na putu ostvarenja kvalitetnijeg odnosa roditelj – dijete.

Školski defektolog sarađuje i s institucijama lokalne zajednice : ustanovama socijalne zastite i zdravstvenim ustanovama.

Za kraj bih htjela naglasiti da svi mi ponekad u životu imamo različite probleme i poteškoće te da za njihovo rješavanje nije sramota potražiti pomoć! Dolazak školskom defektologu na razgovor ne znači da sa vama nešto nije u redu ili da ste učinili nešto loše – jednostavno znači da ste dobro procijenili da u školi postoji neko ko je edukovan da Vam pomogne!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *