Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI

Razredna nastava 

Stručni aktiv razredne nastave čine svi nastavnici razredne nastave.
Predsjednik aktiva – Dajana Vuković.

Aktiv voditelja produženog boravka
Predsjednik – Andrea Đukić

Predmetna nastava

Predsjednik aktiva srpskog jezika – Vesna Vrančić
Predsjednik aktiva stranih jezika – Sanja Keleman
Predsjednik aktiva matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja – Tatjana Medarević
Predsjednik aktiva hemije i biologije – Slađana Španić
Predsjednik aktiva vaspitne grupe predmeta (LK, MK, FV) – Ljiljana Kesić
Predsjednik aktiva istorije, geografije i demokratije sa pravoslavnom vjeronaukom – Stojan Vidović