Polazak u školu iz ugla logopeda

Polazak u školu je veliki događaj i prekretnica u životu djeteta. Roditelji se često pitaju da li je njihovo dijete spremno za polazak u školu. Kako bi se procijenio stepen spremnosti, utvrdili najbolji pristupi za rad, pa samim tim i obezbijedili najbolji rezultati, djeca su podvrgnuta testiranju. U testiranju u našoj školi učestvuje i logoped. Stoga, smatramo da će budući prvaci sa ponosom pohađati našu školu s obzirom da će imati podršku kompletnog stručnog tima čija se uloga ogleda u mnogim sferama razvoja i odrastanja.
Jedan od osnovnih uslova za razvoj ključnih vještina čitanja i pisanja je pravilan izgovor glasova. Takođe, pravilan izgovor glasova je preduslov za opismenjavanje djeteta i savladavanje školskog gradiva. Da bi dijete pravilno artikulisalo sve glasove, potrebno je da posjeduje određenu fiziološku zrelost, te je stoga polazak u školu period kada bi se to moglo očekivati. Na uzrastu od 5,5 do 6 godina dijete bi trebalo da ima uspostavljenu artikulacionu strukturu svih glasova našeg jezika. Neophodno je naglasiti da je jedan od uslova za razvoj pravilne artikulacije postojanje anatomske osnove. Takođe, ono što bi se moglo očekivati od djeteta predškolskog uzrasta jeste:
-pravilno gramatičko izražavanje;
-upotreba prosto-proširenih rečenica;
-rastavljanje riječi na slogove (MA-MA, SE-KA..);
-rastavljanje riječi na glasove kao i sastavljanje riječi od pojedinih glasova tj. analiza i sinteza jednosložnih i dvosložnih riječi (BAKA=B A K A; M I Š=MIŠ..);
-prepoznavanje i imenovanje prvog i poslednjeg glasa u riječi;
-imenovanje riječi na zadati glas (igra „na slovo, na slovo“) i sl.
Prilikom polaska u školu od djeteta se takođe očekuje da pravilno drži olovku, održava kontinuitet linije prilikom pisanja i posjeduje orijentaciju na papiru. Ukoliko dijete ovlada ovim vještinama, tehnike čitanja i pisanja neće biti mukotrpan posao. Ove vještine mogu poslužiti roditeljima kao jedan od pokazatelja spremnosti djeteta za polazak u školu jer upravo kroz praćenje istih možemo preduhitriti kasnije teškoće. Takođe, neophodno je naglasiti da je razvoj svakog djeteta individualan te da se razvoj ovih vještina može očekivati nešto prije ili nešto kasnije u odnosu na predviđenu dob. Ako govorno-jezički razvoj djeteta odstupa od očekivanog, neophodno je obratiti se logopedu jer, ukoliko se ne otklone teškoće u govoru i jeziku, dijete se može susresti sa nizom problema u školi. Prema tome, dragi roditelji, iskoristite predstojeći period i pripremite svoju djecu za školske izazove!
Jelena Ljubomirac, logoped