Indeks inkluzivnosti

Naša škola je od školske 2013/14. godine uključena u projekat pod nazivom Indeks inkluzivnosti, koji u Bosni i Hercegovini sprovodi Misija OEBS-a.

INKLUZIJA se najčešće povezuje sa uključivanjem učenika sa posebnim potrebama u redovnu nastavu, međutim, cilj ovih aktivnosti je uklanjanje svih prepreka učenju i podsticanje punog učešća svih učenika u sistemu obrazovanja u kojem se nalaze.
Školama se nudi podsticajan proces samoprocjene i razvoja koji počiva na mišljenjima zaposlenih, školske uprave, učenika, roditelja i drugih članova lokalne zajednice sa krajnjim ishodom u pronalaženju načina za uklanjanje prepreka u učenju i radu, povećanju saradnje i unapređenju sredine za nastavu, učenje i optimalno angažovanje svih dječijih potencijala. Jednostavnije rečeno, škole trebaju da prepoznaju vlastite slabosti i nedostatke, i da se kroz angažovanje svih navedenih aktera, trude da ih prevaziđu.
Svaka pojedina škola odgovorna je za vlastito samoocjenjivanje, a potom, kreiranje razvojnog plana na osnovu dobijenih rezultata.

Plan razvoja škole
– kreira se na osnovu procjene potreba i prioriteta dobijenih istraživanjem;
– prikupljaju se iskustva i mišljenja svih relevantnih aktera u obrazovanju;
– plan služi kao vodič za ostvarivanje željenih ciljeva i kao sredstvo za planiranje razvoja;
– odabran prioritet treba da ima jasan sažetak ciljeva i aktivnosti koje treba poduzimati radi unapređenja školske kulture, politike i prakse.

Faze u primjeni rada sa indeksom:
1. Početak rada sa indeksom
– obrazovanje i edukacija koordinacionog tima (Tatjana Radoja-direktor, Svjetlana Radusin – pedagog, Irena Bojičić – profesor, Slađana    Španjić – profesor, Vedrana Smiljanić – profesor, Tanja Radević – profesor)
– podizanje nivoa svijesti o Indeksu (prezentacija na sjednici Nastavničkog vijeća)
– radni sastanci koordinacionog tima

2. Procjena postojećeg stanja u školi (svot analiza)
– istraživanje stavova školskog osoblja, uprave, učenika, roditelja i članova lokalne zajednice (prikupljanje mišljenja i prijedloga za  unapređenje vaspitno-obrazovnog rada i boravka učenika u školi na roditeljskim sastancima, časovima VROZA, Nastavničkom vijeću);
– analiza dobijenih podataka;
– utvrđivanje prioriteta za razvoj (Održavanje školske imovine i nabavka video nadzora)

3. Kreiranje inkluzivnog školskog razvojnog plana
– uvođenje prioriteta u školski razvojni plan i definisanje jasnih ciljeva i aktivnosti, vremenske dinamike, neophodnih resursa, nadležnih osoba…

4. Provođenje prioriteta (trenutna faza)
– održavanje razvoja i bilježenje napredovanja

5. Praćenje i procjena rada sa Indeksom
PRIORITET:Održavanje školske imovine i uvođenje video nadzora
Postavljeni cilj moguće je dostići, prvenstveno, razvijanjem i podizanjem na viši nivo svijesti o neophodnosti očuvanja školske imovine.
Učenici se detaljno upoznaju sa postojećim Pravilnikom o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti učenika, pruža im se podrška u aktivnostima na izmjenama i dopunama ovog Pravilnika, omogućava samostalno kreiranje pravila ponašanja, potencira rad ekološke sekcije, pomaže u izlaganju njihovih radova.
Slične stavove nastojimo prenijeti i na roditelje učenika.
Konstantno stvaramo pozitivnu klimu, harmoniju i osjećaj dobrodošlice za svakog posjetioca škole, te osjećaja pripadnosti svakog pojedinca.
Školsko osoblje međusobnom saradnjom i svojim primjerom pokazuje uvažavanje, kolegijalnost i saradnju. Partnerski odnosi sa roditeljima pomažu izgradnju zajednice i smanjivanju svih oblika diskriminacije.
Lokalna zajednica je aktivno uključena u razvojno planiranje i rad škole.
Svi članovi kolektiva, učenici i roditelji, kao i pripadnici lokalne zajednice konstantno rade na oplemenjivanju i održavanju učeničkog i školskog prostora.
Svi navedeni oblici rada i saradnje realizuju se na razne načine, na časovima VROZ-a, roditeljskim sastancima, realizacijom planiranih radionica, uređenjem školskih hodnika, postavljanjem panoa, priznanja, diploma i informacija o školskim i vanškolskim aktivnostima, dežurstvom nastavnika i učenika, poštovanjem kodeksa ponašanja, radom Savjeta učenika, Savjeta roditelja, sekcija i uređenjem veb sajta škole, te svakodnevnim razgovorom i vaspitnim radom sa učenicima.
Na očuvanju školske imovine, zbog onih posjetilaca kod kojih se teže pristupa svijesti, nastojaćemo uvesti video nadzor.
Sistemi videonadzora u školama su sve više i više realnost današnjice i stvarna potreba radi očuvanja elementarne sigurnosti, kako učenika i osoblja, tako i materijalnih dobara od devastacije i krađe.
Škola bi trebala imati sistem video nadzora koji omogućava nadzor ulaska i izlaska iz školske zgrade, koji nadzire hodnike i događanja u i oko škole, naročito za vrijeme odmora i pauza, kada postoji najveći rizik za neželjena ponašanja. Video nadzor ima ključnu ulogu i u očuvanju predmeta u školskom dvorištu i na igralištu, očuvanju školske fasade, školskog parka i slično.
Svijest o prisutnosti video nadzora, razvojem svijesti kroz razne aktivnosti u mnogome se može pomoći očuvanju školske imovine od strane svih aktivista škole.

Uloga zajednice i opštine
Budući da škole imaju važnu ulogu u svakoj zajednici, teda su tijesno povezane sa lokalnom upravom, privredom i društvenom strukturom, neophodno je usaglasiti razvoj inkluzije u školama sa razvojem zajednice kao cjeline. Povratne informacije, prikupljene kroz razvojne planove škole, dobar su pokazatelj inkluzivnosti na nivou zajednice.
Ove informacije pomažu opštinama i podstiču ih da aktivno učestvuju, unaprijede svoje planiranje i nasveobuhvatniji način uključe obrazovanje u opštinske razvojne planove i strategije. Opštine mogu pomoći školama i u sprovođenju plana aktivnosti, te u nekim područjima pružiti finansijsku, odnosno administrativnu podršku.

SAMO ZAJEDNO MOŽEMO NAPRAVITI NAŠU ŠKOLU JOŠ BOLJIM MJESTOM ZA ŽIVOT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *