Novosti

Stipendije za učenike koji upišu deficitarna zanimanja

„Vlada Republike Srpske, na inicijativu premijera, donijela je odluku na osnovu koje će se finansijski stimulisati upis učenika u određena deficitarna zanimanja na nivou lokalnih zajednica”, potvrdila je ovo na današnjoj konferenciji za novinare ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

Ona je naglasila da je riječ o novčanoj naknadi na mjesečnom nivou.

„To konkretno znači da ćemo za sve učenike koji žele da upišu deficitarna zanimanja na nivou lokalne zajednice obezbijediti novčanu naknadu na mjesečnom nivou u iznosu od 100 KM te snositi troškove prevoza”, potvrdila je ministarka Trivić.

Ona je istakla da ove stimulativne mjere predstavljaju opredjeljenje Vlade Republike Srpske da zajedno sa privrednom zajednicom kreira usmjerene upisne politike.

„Deficitarna zanimanja u pojedinim lokalnim zajednicama, između ostalih, su zanimanja modni krojač, modni obućar, modni galanterista, zidar, armirač – betonirac, pekar, mesar, bravar zavarivač, električar-elektroinstalater, alatničar, pekar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, kuvar, rasadničar i druga zanimanja potreba tržištu rada”, rekla je ministar Natalija Trivić i dodala da je razgovarano sa privrednicima da omoguće zapošljavanje đaka koji se opredijele za ova zanimanja, a po završetku srednjih škola.

S ciljem unapređenja povezanosti obrazovanja i tržišta rada Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je, prilikom kreiranja upisne politike za prve razrede srednjih škola, vodilo računa o deficitarnim zanimanjima za područja svih jedinica lokalne samouprave u kojima se nalaze srednje škole. Prema tome, a u skladu sa iskazanim potrebama tržišta rada u lokalnim zajednicama te ustanovljenoj deficitarnosti određenih zanimanja, utvrđena je lista ovih zanimanja po jedinicama lokalne samouprave, odnosno srednjim školama.

U skladu sa tim, u banjolučkim srednjim školama riječ je o zanimanjima zidar, armirač-betonirac, pekar, mesar, bravar-zavarivač, te tehničar modelar obućar.

Osim u Banjoj Luci, zanimljanje bravar zavarivač je deficitrano i u sljedećim gradovima i opštinama: Čelinac, Prijedor, Kozarska Dubica, Doboj,Petrovo, Brod, Derventa, Šamac, Bijeljina, Lopare, Zvornik, Šekovići, Milići, Bratunac, Rudo, Gacko, Nevesinje i Bileća.

Zanimanje električar-elektroinstalater deficitrano je u Mrkonjić Gradu, Novom Gradu, Doboju i Trebinju; alatničar i pekar u Prijedoru; zanimanje rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina u Tesliću i Trebinju; kuvar u Tesliću, modni obućar u Derventi, mehaničar grejne i rashladne tehnike u Vukosavlju i Trebinju, modni krojač i modni galanterista u Palama, rasadničar u Foči, prehrambeni prerađivač u Srebrenici; obrađivač metala rezanjem u Bratuncu i Derventi.

Pregled svih deficitarnih zanimanja za koje će Vlada Republike Srpske finansirati stipendije u iznosu od 100 KM i prevoz na mjesečnom nivou, učenicima koji se upisuju u prvi razred srednje škole u školskoj 2020/21. godini dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net), na stranici Ministarstva prosvjete i kulture ovdje.

Preuzeto sa sajta Vlade RS

Objavljen konkurs za upis učenika u srednje škole

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je objavljen Konkurs za upis učenika u srednje škole, u školskoj 2020/21. godini, i da se očekuje upis oko 9.800 učenika koji završavaju osnovnu školu.

U prve razrede srednjih škola planiran je upis 10.969 učenika, od čega 2.677 učenika raspoređenih u 119 odjeljenja zanimanja trećeg stepena složenosti i 8.298 učenika raspoređenih u 348 odjeljenja zanimanja četvrtog stepena složenosti.

Ministar Natalija Trivić, na današnjoj konferenciji za medije, istakla je da je Ministarstvo upisne politike pripremilo u saradnji sa lokalnim zajednicama i privredom kako bi bile prilagođene potrebama tržišta rada.

„Naš cilj je da učenicima, koji ne žele nastaviti školovanje, osiguramo zaposlenje, a onima koji planiraju da nastave obrazovanje, dobre kompetencije za nastavak školovanja. Tržištu rada potrebna su zanimanja u oblasti mašinske, tekstilne i drvoprerađivačke industrije”, rekla je Trivićeva. Podsjetila je da od prošle godine imamo potpisane ugovore sa oko 100 privrednih društava koji obezbjeđuju plaćene učeničke prakse u tim privrednim subjektima.

Napomenula je da je izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju definisano da 25 odsto praktične nastave treba da se obavi kod poslodavca.

„Želimo da omogućimo da naši učenici po završetku srednje škole, po principu dualnog obrazovanja, imaju vještine, kompetencije i stručnost kako bi mogli kvalitetno da obavljaju poslove na radnom mjestu”, rekla je ministar Natalija Trivić.

Naglasila je i da su sve srednje škole, uz tekst konkursa na oglasnoj tabli škole, obavezne da objave i plan upisa učenika, tabelarni pregled o broju nezaposlenih radnika i njihovo zapošljavanje u 2019. godini, te podatak o deficitarnim zanimanjima za svoju školu kako bi učenici imali pregled šta je traženo na tržištu rada.

Prilikom upisa, kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama i u tom slučaju im se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, a rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova, a bodovanje vrši na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Javnim konkursom određena su dva upisna roka, i to: junski rok – od 15. do 26. juna i julski rok – od 6. do 17. jula 2020. godine.

U junskom upisnom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 15. 06. 2020. godine, a završava se u utorak, 16. 06. 2020. godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa objavljuju se u četvrtak, 18. 06. 2020. godine. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 22. 06. 2020. godine, a završava se u srijedu, 24. 06. 2020. godine, za učenike koji imaju manje od 60 bodova. Rezultati upisa objavljuju se u petak, 26. 06. 2020. godine.

U julskom upisnom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole i srednje trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 06. 07. 2020. godine, a završava se u srijedu, 08. 07. 2020. godine. Rezultati upisa objavljuju se u petak, 10. 07. 2020. godine. Od ponedjeljka, 13. 07. 2020. godine, do petka 17.07.2020. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, struke i zanimanja u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.

Kada je riječ o upisu učenika u srednje umjetničke škole, prijem dokumenata u junskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 15. 06. 2020. godine, a završava se u utorak, 16. 06. 2020. godine, dok se posebni ispit u junskom upisnom roku kandidati polažu u četvrtak, 18. 06. 2020. godine i u petak, 19. 06. 2020 godine. Rezultati upisa objavljuju se u subotu, 20. 06. 2020. godine.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole u julskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 06. 07. 2020. godine, a završava se u utorak, 07. 07. 2020. godine, dok posebni ispit kandidati polažu u četvrtak, 09.07.2020. godine i petak, 10.07.2020. godine. Rezultati upisa objavljuju se u subotu, 11.07.2020. godine.

Od ponedjeljka, 13.07.2020. godine do petka 17.07.2020. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u srednje škole gdje ima slobodnog mjesta.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa. Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21. godine i oni se školuju u skladu sa preporukama navedenim u nalazu i mišljenju stručne komisije. Učenici sa posebnim obrazovno-vaspitnim potrebama upisuju se na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova i oni ne podliježu kriterijumima bodovanja za upis.

Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu, a pod istim uslovima mogu da konkurišu i upisuju se i učenici iz drugih država. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno dokazom o izvršenoj nostrifikaciji diplome kada je riječ o učenicima iz druge države.

Javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2020/2021. godini, kao i plan upisa, dostupni su i na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Preuzeto sa sajta Vlade RS​

Konkurs za upis u srednje škole

BANJALUKA – Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola RS u školskoj 2020/2021. godini, koji danas možete potražiti u štampanom izdanju “Nezavisnih novina”.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji na dan upisa nisu stariji od 17 godina.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske sadrži naziv struka, zanimanja, smjerova, odsjeka, broj odjeljenja, broj učenika koji se upisuju u prvi razred, rokove za prijem dokumenata, način bodovanja, obavezu objavljivanja rang liste sa brojem bodova po svim elementima bodovanja i podatke po strukama o broju nezaposlenih radnika i njihovom zapošljavanju u 2019. godini i podatke o deficitarnim zanimanjima.

Uslov za upis učenika u prvi razred u umjetničku školu je položen poseban ispit.

Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu.

Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

1. Opšteg uspjeha u osnovnoj školi;

2. Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno u smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu, kao i za upis u umjetničke škole;

3. Rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama. Kandidatima se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka. Rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka.

Detalje pročitajte sutra u štampanom izdanju “Nezavisnih novina”.

Plan upisa možete pogledati ovdje.

Još jedan uspjeh Marka Vučića

Donosimo lijepe vijesti sa Nordijsko-baltičke olimpijade iz fizike. Na ovom (online) takmičenju učestvovalo je 109 učenika iz 12 država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu kao gostujući tim 🇧🇦. Naši učenici su, uprkos kratkom vremenu za pripreme, ostvarili sjajne rezultate. Među njima i naš učenik Marko Vučić osvojio je srebro kao najbolji na eksperimentu među svim takmičarima. Marko je u našoj školi bio nosilac priznanja Zlatno pero, a danas je učenik Gimnazije.
S obzirom da svim ovogodišnjim olimpijcima ovo pretstavlja prvo međunarodno takmičenje iz fizike, možemo se nadati još većim uspijesima na predstojećim takmičenjima

Polazak djeteta u školu


Nama koji radimo u školi april i maj su uvijek bili najdraži i najveseliji period školske godine, zato što nam na upis u školu stižu đaci prvaci. Ove godine nije tako, tužni smo što druženje sa najdražim đacima moramo da odložimo zbog dobro poznatih razloga.
Međutim, pripreme za polazak u školu teku i roditelji mogu puno učiniti kako bi pomogli svojim prvačićima da se lakše prilagode zahtjevima i životu u školi. Djeca koja su razvila socijalne vještine i emocionalnu zrelost neće imati problem sa prelaskom iz vrtića u školu. Važno je razgovarati sa djecom o školi, o zanimljivim i uzbudljivim stvarima koje će naučiti, potrebno je ohrabriti njihovu radoznalost.
Prije početka škole, trebali biste naučiti dijete put od kuće do škole, prošetajte oko škole, igrajte se na školskom igralištu. Nadam se da ćemo vam uskoro imati priliku pokazati školu iznutra, kako izgledaju učionice, prostor produženog boravka.
Razvijajte pozitivnu sliku o školi i učiteljima kod svoje djece. Nije dobro plašiti djete školom niti učiteljice predstavljati strogim i opasnim. Djete treba stvoriti sliku škole u kojoj se uči, napreduje, postaje sposobnije i pametnije, a učitelji su tu da pomognu djeci da nauče mnoge zanimljivosti.
U dogovoru sa djetetom, pripremite prostor za učenje i pisanje zadaće. Neka samo izabere kakav sto i stolicu želi, kakav pribor, torbu želi, odjeću za početak škole. Poželjno je već tad uspostaviti pravila vezana za prostor i vrijeme učenja i pisanja zadaće, jer ćete time olakšati usvajanje radnih navika kod djeteta. Bilo bi dobro postepeno navikavati ga na nešto mirnije aktivnosti, da sjedi za stolom,da češće koristi olovku ili bojice. Crtanje, bojenje, pričanje priča, učenje kratkih pjesmica i slične aktivnosti će olakšati prilagođavanje na rad u učionici i polazak u školu.
Djeca koja su razvila samopouzdanje i povjerenje u svoje roditelje značajno se lakše adaptiraju na novonastale okolnosti i ritam školskih obaveza. Razgovarajte kako i od koga bi sve mogli zatražiti pomoć, ako im nešto nije jasno ili imaju problem.
Tokom ljeta postepeno navikavajte dijete na promjene koje slijede – koliko će vremena provoditi u školi, koliko kod kuće, da nauči da se samo spremi za školu, da se samo pobrine za higijenu. Takođe, iskoristite ovaj period do početka nastave da se dobro upoznate sa osobama koje će brinuti o djetetu kada je kod kuće. Adaptacija će biti potrebna i na vrijeme koje dijete provodi kod kuće u novim okolnostima.
Nama u stručnoj službi, a i učiteljima bi od velike koristi bile informacije iz vrtića koje vaspitači bilježe u Knjigu za praćenje razvoja i učenja djeteta, bolje bismo razumjeli ponašanja i osobine djeteta ili moguće probleme.
Još jedna stvar koju savjetujem svim roditeljima, ako ste u mogućnosti odvojite nekoliko dana godišnjeg odmora da prvu sedmicu nastave otpratite dijete u školu i dočekate ga po povratku.
Iskreno se nadam da ćemo se uskoro vidjeti, veselim se druženju sa malim velikim đacima.
Jelena Trišić, psiholog

Od 18. maja sistematski pregledi budućih prvačića

Sistematski pregledi budućih prvačića počinju 18. maja, a obavljaće se u ambulanti u Mjesnoj zajednici Nova Varoš, gdje se inače nalazi i savjetovalište za djecu.

Kako su saopštili iz Doma zdravlja, medicinsko osoblje Specijalističkih pedijatrijskih ambulanti vrši pozivanje i zakazivanje termina sistematskih pregleda za djecu.

„Pregledi će se obavljati u vremenskom periodu od 12:00 do 20:00 časova, svakim radnim danom, na 20 minuta, kako bismo izbjegli boravak većeg broja lica u čekaonicama”, istakli su iz ove zdravstvene ustanove.

Po obavljenom sistematskom pregledu, pedijatar će izdati nalog za vakcinaciju koja je obavezna prije polaska u školu. Djeca se vakcinišu odmah po obavljenom sistematskom pregledu u Centru za vakcinaciju, koji se nalazi na istoj lokaciji. Takođe, pedijatar će izdati uputnicu i za sistematski pregled djeteta kod dječijeg stomatologa, a ti pregledi će biti organizovani u stomatološkoj ambulanti u OŠ „Georgi S. Rakovski“.

Djeca, rođena 2013. godine, koja su registrovana u nekoj od privatnih pedijatrijskih ambulanti, svoje sistematske preglede takođe obavljaju u Specijalističkim pedijatrijskim ambulantama JZU „Doma zdravlja“.

Iz Doma zdravlja apelovali su na roditelje djece, koja su registrovana u privatnim pedijatrijskim ambulantama da pozovu broj telefona: 051/247-347 i naruče ih na sistematski pregled za upis prvačića.

Kako je planirano, sistematski pregledi za prvačiće trebalo bi da budu završeni do polovine jula 2020. godine.

„Trenutna epidemiološka situacija zahtijeva da se pridržavamo propisanih mjera od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Shodno tome, roditelji koji dolaze u pratnji djece dužni su da nose zaštitne maske i rukavice, te održavaju preporučenu fizičku distancu od drugih lica“, zaključili su iz Doma zdravlja.

Preuzeto sa sajta mojabanjaluka.info

Dom zdravlja Banja Luka od ove sedmice počeo je i sa određenim broj redovnih usluga, a detaljnije o tome pogledajte ovdje.