Пословник о раду Савјета родитеља

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЈЕТА РОДИТЕЉА

ЈУ  Основне школе ,,Алекса Шантић”

Бања Лука

На основу члана 136. Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник бр. 74/2008) и члана 78. и 79. Статута ЈУ Основне школе ,,Алекса Шантић”, Бања Лука, Савјет родитеља је на сједници одржаној дана 16.10.2014. године усвојио

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЈЕТА РОДИТЕЉА

ЈУ Основна школа ,,Алекса Шантић”

Бања Лука

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У школи се формира Савјет родитеља, као савјетодавно тијело.

Члан 2.

Овим пословником утврђује се избор чланова у Савјет родитеља, његов састав, мандат, задаци и начин рада.

Члан 3.

Родитељи ученика имају право, а Школа обавезу да помогне родитељима да формирају Савјет родитеља, чије чланове бирају родитељи ученика.

Члан 4.

Савјет родитеља чине представници сваког разреда у школи.

Члан 5.

Савјет родитеља свој рад обавља на сједницама.

Члан 6.

Савјет родитеља:

а) разматра успјех ученика у учењу и владању;

б) разматра намјену коришћења средстава остварених:

1) ученичким радом;

2) проширеном дјелатношћу школе;

3) од донације и средстава родитеља;

в) разматра школски календар;

г) разматра план екскурзија и излета ученика на почетку школске године;

д) представља ставове родитеља ученика у Школском одбору школе;

ђ) подстиче ангажовање родитеља у раду школе;

е) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи;

ж) промовише интересе школе у локалној заједници  на чијем подручју се школа налази и

з) доноси пословник о раду Савјета родитеља.

 

         Члан 7.

Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућују Школском одбору, директору, односно стручним органима школе на које су именовани дужни и одговорити.

Члан 8.

Сједницама Савјета родитеља могу да присуствују лица која могу својим знањем, искуством и радом да допринесу раду Савјета (директор, помоћник директора, чланови стручне службе школе школе, представници Савјета ученика и сл.), без права одлучивања, а на позив предсједника Савјета родитеља.

Члан 9.

Предсједника замјеника и записничара Савјета родитеља бирају родитељи на првој сједници Савјета. Предсједник се бира тајним гласањем, а замјеник  предсједника и записничар јавним гласањем. Изабран је онај кандидат који добије већину гласова чланова Савјета родитеља школе.

Члановима Савјета родитеља мандат траје једну (највише двије) годину.

Члан 10.

Мандат предсједника, замјеника и записничара Савјета родитеља је једна (највише двије) године.

САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ

Члан 11.

Прву конститутивну сједницу, на почетку школске године, сазива на захтјев директора, секретар Школе. На првој сједници, до избора предсједника и његовог замјеника сједницом рукови директор, односно, лице које он задужи. Након тога, сједнице сазива и њима руководи предсједник Савјета, а у његовом одсуству његов замјеник. Замјеник предсједника има сва права и обавезе предсједника у његовом одсуству. Сједнице Савјета родитеља школе сазива и њима руководи предсједник Савјета родитеља, а у његовом одсуству његов замјеник.

Члан 12.

Сједнице се одржавају према потреби, а најмање два пута у току полугодишта.

 

Члан 13.

Предсједник Савјета родитеља одговоран је за правилну примјену одредаба овог пословника и за свој рад одговара Савјету родитеља.

 

Члан 14.

Сваки члан Савјета родитеља обавезан је да присуствује сједницама и савјесним радом доприноси успјешном функционисању овог тијела.

 

Члан 15.

Предсједник Савјета родитеља обавезан је да сједницу сазове на писани захтјев једне трећине укупног броја чланова Савјета, на писани захтјев Школског одбора, стручних органа Школе и Савјета ученика.

Члан 16.

Сједнице се сазивају писаним, односно, електронским путем, а секретеријат школе је у обавези да позив за сједницу, са предложеним дневним редом, термином одржавања, евентуално материјалом, неопходним за припрему чланова за предстојећу сједницу, достави свим члановима овог органа најкасније три дана прије дана одређеног за одржавање сједнице.

Изузетно, уколико то захтијева природа питања које се ставља на дневни ред, сједница се може заказати телефонским путем, најкасније један дан прије дана одређеног за одржавање сједнице.

 

ПРИПРЕМАЊЕ СЈЕДНИЦЕ

Члан 17 .

Предсједник Савјета родитеља, или његов замјеник, у сарадњи са директором Школе и стручним органима Школе припрема приједлог дневног реда сваке сједнице.

 

Члан 18.

При састављању приједлога дневног реда води се рачуна нарочито о томе:

– да се на сједницама разматрају питања која по Закону и статуту Школе се сврставају  у надлежност Савјета родитеља;

– да дневни ред обухвата првенствено она питања која су у вријеме одржавања сједнице најактуелнија за рад Савјета родитеља и Школе у цјелини;

– да дневни ред не буде исувише обиман и да све његове тачке могу да се обраде на тој сједници.

 

РАД НА СЈЕДНИЦАМА И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА

Члан 19.

Сједницу отвара предсједник и на самом почетку се утврђује присутност и одсутност чланова.

Сједница се може одржати уколико постоји кворум, односно, уколико је присутна већина од укупног броја чланова Савјета.

Након утврђивања кворума, разматра се записник са претходне сједнице и разматра и усваја приједлог дневног реда.

Члан 20.

Своје приједлоге, питања, ставове и одлуке, Савјет доноси већином гласова.

 

Члан 21.

Гласање је по правилу јавно, осим у случају када се предлажу представници за чланове Школског одбора, када је гласање тајно.

Изузетно, чланови Савјета могу одлучити да гласање о неком питању буде тајно.

 

Члан 22.

Гласа се на тај начин да се ланови изјашњавају ,,за” или ,,против” или се уздржавају од гласања.

Чланови Савјета имају право да издвоје своје мишљење по неком питање, што се уноси у записник.

Члан 23.

Тајно гласање за утрврђивање приједлога представника чланова у Школски одбор спроводи се на гласачким листићима, на којима се наводе сви предложени кандидати, по азбучнм реду са редним бројем испред сваког имена.

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата.

Гласање спроводи и резултат утврђује трочлана комисија, из реда чланова Савјета родитеља, изабрана на сједници која је претходила сједници на којој се врши гласање.

Сматра се да су за члана Школског одбора предложена три представника која су добила највећи број гласова.

Ако више кандидата добије исти број гласова, гласање се понавља само за њих, док се не утврде три кандидата са највећим бројем гласова.

 

Члан 24.

Предсједник Савјета родитеља води сједницу, даје ријеч члановима и усмјерава расправу и дискусију по свакој тачки дневног реда.

Сваки члан има право на излагање свог мишљења, по добијању ријечи. Предсједник Савјета има право да прекине излагање или да опомене члана да се удаљује од предмета дискусије и да захтијева конкретност.

Сваки члан има обавезу пристојног понашања и изражавања и нема право да својим понашањем на било који начин ремети ред на сједницама.

 

Члан 25.

Због повреде реда члановима се могу изрећи сљедеће мјере:

– усмена опомена;

– писмена опомена унијета у записник;

– одузимање ријечи и

– удаљавање са сједнице.

 

Члан 26.

Усмена опомена изриче се члану који својим понашањем на сједници нарушава ред и одредбе овог пословника.

Писмена опомена унијета у записник изриче се члану који и послије изречене усмене опомене настави да нарушава ред и одредбе овог пословника.

Мјера одузимања ријечи изриче се члану који нарушава ред, а већ је два пута био опоменут.

Мјера удаљења са сједнице изриче се члану који:

– вријеђа и клевета друге чланове или друга присутна лица;

– не поштује изречену мјеру одузимања ријечи;

– својим понашањем онемогућава несметано одржавања сједнице Савјета родитеља.

 

 

 

 

ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА

Члан 27.

На конститутивној сједници Савјета родитеља одређује се члан који ће водити записник на сједницама.

Члан 28.

Записник се чува у архиви Школе, са записницима осталих органа Школе, као документ од трајне вриједности.

Члан 29.

Записник се доставља сваком члану Савјета родитеља уз позив за наредну сједницу, а усваја на почетку прве наредне сједнице.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Измјене и допуне овог пословника врше се на исти начин и по по поступку, као и његово доношење.

 

 

 

16.10.2014. године                                                    Предсједник Савјета родитеља

Наташа Рисојевић

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *